Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Jas-Mijn Looks en een cliënt waarop Jas-Mijn Looks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. De schoonheidsspecialiste van Jas-Mijn Looks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. De schoonheidsspecialiste van Jas-Mijn Looks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste van Jas-Mijn Looks zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Jas-Mijn Looks melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Jas-Mijn Looks 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

5. Jas-Mijn Looks moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk vermelden aan de client.

6. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

9. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

1. Jas-Mijn Looks vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

1. Jas-Mijn Looks is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Jas-Mijn Looks is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Jas-Mijn Looks is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Jas-Mijn Looks.

2. Jas-Mijn Looks moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Jas-Mijn Looks de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Jas-Mijn Looks het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

5. Indien Jas-Mijn Looks en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

1. Jas-Mijn Looks geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, indien:

3 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging en/of diefstal

1. Jas-Mijn Looks heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Jas-Mijn Looks meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Jas-Mijn Looks het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Indien de client op enige locatie onbehoorlijk gedrag vertoont wordt de afspraak geannuleerd en is de schoonheidsspecialiste van Jas-Mijn Looks bevoegd de locatie te verlaten. Hierbij worden de gemaakte onkosten en behandeling doorberekend aan de client en komt de garantie op een behandeling of product te vervallen.

4. Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

11. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Jas-Mijn Looks en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Jas-Mijn Looks en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12. Geheimhouding

1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.