Privacyverklaring | AVG

Registratie- en toestemmingsformulier
Ten behoeve van art. 35, EU-AVG

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
E-mail:
Bijzonderheden (medicijnen, allergieën enz.): _____________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Met dit formulier geef ik, _________________________________, klant van Jas-Mijn Looks, gevestigd aan de Esrand 90, 7672 BE te Vriezenveen toestemming om mijn (persoons)gegevens te verwerken.

Ik geef toestemming (aankruisen wat van toepassing is):
O voor het verwerken van de persoonsgegevens die ik hierboven ingevuld heb
O voor het versturen van nieuwsbrieven/verjaardags e-mail
O voor het maken van foto’s, waarbij het auteursrecht van de foto’s
bij Jas-Mijn Looks komt te liggen, wat inhoud dat Jas-Mijn Looks deze voor publicatiedoeleinden mag gebruiken

(Persoons)gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

            •  je e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/verjaardags e-mail
•  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
•  je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van Jas-Mijn Looks
•  je ingevulde gegevens bij “Bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.
•  foto’s kunnen worden gebruikt op de website/blog van Jas-Mijn Looks op Social Media en in een fotoalbum voor in de salon. 

 

Derden


Jas-Mijn Looks verstrekt je (persoons)gegevens niet aan derden, met uitzondering van het nieuwsbriefprogramma waarmee, de nieuwsbrieven en verjaardags e-mail wordt verstuurd en tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je (persoons)gegevens verwerken in opdracht van Jas-Mijn Looks wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
Jas-Mijn Looks verwerkt en bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je (persoons)gegevens worden verzameld. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Jas-Mijn Looks opnieuw om toestemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Via de eigenaresse van Jas-Mijn Looks kan je een verzoek indienen om je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Jas-Mijn Looks zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door Jas-Mijn Looks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Jas-Mijn Looks een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: jasmijnlooks@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pas-poortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jas-Mijn Looks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Datum: _______________________                             Plaats: _______________________

Naam klant:                                                               Handtekening:
_______________________________                            ______________________________